top of page

RETNINGSLINJER FOR FONDET

1. Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. «Joffenfondet» er en forening finansiert av gaver og innsamlede midler etter Johan Olav (Joffen) Fossli sin død.


2. Formål er å fremme fotballglede både for store og små. Foreningen skal være politisk uavhengig.


3. Inntekter, herunder gaver, går inn i et fond som forvaltes av styret. Utgifter til opprettelse og drift av fondet dekkes av fondets midler. Fondet skal forvaltes med liten til moderat risiko. Styret fastsetter det samlede utbetalingsbeløp for hvert år. Styret kan igangsette aktiviteter som støtter opp om formålet.


4. Midler fra «Joffenfondet» kan tildeles personer, stiftelser eller organisasjoner som driver tiltak for å synliggjøre gleden med fotball.


5. Foreningens styre skal bestå av Joffens tre barn. Eventuelle nye styremedlemmer velges av det sittende styre. Styret er foreningens øverste organ. Styret kan også velge å opprette en ressurs/styringsgruppe på tre til fem medlemmer. Denne gruppen velges for 2 år av gangen.


6. Styret representerer foreningen utad. Vedtak treffes i styremøte som holdes ved behov eller når minst to styremedlemmer ber om det. Hvert styremedlem har èn stemme. Vedtak om utbetaling eller om vedtektsendring krever 2/3 flertall, forøvrig treffes beslutninger med alminnelig flertall. Alle styrets medlemmer har signaturrett for foreningen hver for seg.


7. Styret kan engasjere ekstern og intern hjelp ved behov. Eventuell godtgjørelse til daglig leder eller annen hjelp fastsettes av styret etter avtale med vedkommende. Det utbetales ikke lønn eller annen godtgjørelse til styrets medlemmer.


8. Styret utarbeider nærmere retningslinjer for sitt arbeid.


9. Ved oppløsning eller omdanning av foreningen skal alle midler anvendes i samsvar med fondets formål og etter nærmere beslutning av styret.Lillesand, 01/12-2018


Solveig Fossli                     Silje Fossli                          Johan Jørgen Fossli

________________        ______________              _______________

Retningslinjer for fondet: About Us
bottom of page